Avery erklæring om REACH

I juni 2007 vedtok EU-kommisjonen forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Avery Zweckform støtter aktivt målet med denne forskriften om å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers helse og miljø, og vi vil oppfylle alle forpliktelser i henhold til REACH.

Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring (SVHC - Substances of Very High Cencern)
I henhold til REACH artikkel 33 må vi informere våre kunder, så snart vi er informert av våre leverandører, om at et av våre produkter inneholder et stoff på kandidatlisten med mer enn 0,1 masseprosent %.

Produktnr. / materiale Stof CAS-nummer
L7103-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7105-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7106-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7108-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
L7109-25 Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9
Naturbrune etiketter avgjenbrukspapir Nonyl phenol ethoxylate (NPEO) 9016-45-9

 

Kommentar:

REACH forbyr ikke handel med og salg av ovennevnte produkter som inneholder dette stoffet som det er knyttet svært stor bekymring til.
Ved normal bruk av produktene er det ingen fare, og sikker bruk er gitt.

Vi gir denne informasjonen i god tro, basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, men gir ingen garanti for nøyaktigheten til informasjon som ligger utenfor vår kontroll eller kunnskap.

Kontakt

Har du noen spørsmål?

Kontakt kundeservice