Ofte stilte spørsmål

Bestilling & betaling Kundekonto & pålogging Levering & retur Produkter Programvare & maler
1. Avery PrintService 2. Avery etikettbutikk 3. Etiketter i ferdigpakker 4. GHS-etiketter 5. Visittkort 6. Avery papir 7. Overføringsfilm for T-skjorter Avery generelt

GHS står for “Globally Harmonised System” og er standarden for klassifisering, merking og emballering av kjemiske produkter og blandinger. Systemet er utviklet av FN for å innføre ensartede vurderingskriterier og farekommunikasjon av kjemikalier over hele verden, for å redusere mulig risiko for menneskers og dyrs helse og miljø.

Systemet har tre hovedelementer:

 

 • Merking av farlige stoffer: Fareklassefikasjonen omfatter også konkrete kriterier til klassifikasjon av helsefare, fysiske farer og blandinger. Det sikrer mer nøyaktig angivelse på sikkerhetsdataarkene.
 • GHS-etiketter: Produsenter, importører og forhandlere av kjemikalier må bruke etiketter som inneholder standard signalord, piktogram og fare- og sikkerhetshenvisning.
 • Sikkerhetsdataark (SDS): Alle leverandører og produsenter av kjemikalier til næringsmessig bruk, er ansvarlig for å kunne levere et sikkerhetsdataark sammen med kjemikalien. Formatet av sikkerhetsdataarkene er inndelt i 16 punkter som er fastlagt i REACH-reglene.

 • GHS ble innført den 1. juni 2015
 • Per ovenstående dato skal alle blandinger være klassifisert og merket ifølge EU-direktivet CLP/GHS
 • GHS for stoffer: Er trådt i kraft

GHS omfatter produsenter, importører, forhandlere (salgsenheter) av kjemikalier samt alle bedrifter som bruker eller forarbeider farlige stoffer.

 

 • Kjemikalieprodusenter må foreta en fornyet klassifikasjon av farlige stoffer – på grunnlag av fellessystemet for kjemiske stoffer, som fastlegges under GHS. På samme måte skal sikkerhetsdataarkene oppdateres, og farlige stoffer må kun merkes med etiketter som er i samsvar med GHS.
 • Importører og forhandlere av kjemikalier må sikre at importerte og solgte farlige stoffer kommer med GHS-sikkerhetsdataark og etikett.
 • Arbeidsgivere som arbeider med farlige stoffer på deres anlegg, må sikre at sikkerhetsdataark og GHS-etiketter stilles til rådighet for de eksponerte medarbeiderne. Medarbeiderne må dessuten opplæres i korrekt håndtering av kjemikalier.

Bedrifter som fremstiller kjemikalier til utenlandsk transport, må også overholde den britiske BS5609-standarden. Det er en forutsetning for å oppå IMDG-sertifisering (International Maritime Dangerous Goods) (internasjonal sertifisering for sjøtransport av farlig gods).

 

 • Ifølge BS5609 avsnitt 2 kreves det, at den uttrykte etiketten samt klebemidler, kan gjennomgå en test med 3 måneders opphold i saltvann. Testen omfatter også en kunstig forvitringstest (saltspray og solstråler). Når en etikett er “Section 2-sertifisert”, betyr det at den utrykte etiketten oppfyller BS5609, avsnitt 2.

    

 • BS5609 avsnitt 3 handler om test av den påtrykte etikettens slitasje- og trykkstyrke. Testen omfatter også en kunstig forvitringstest (saltspray og solstråler), fjerning av klebemiddel og slitestyrke. Testen utføres på etiketter som trykkes på bestemte trykkmaskiner.


Også når det ikke er snakk om sjøtransport, er man på den sikre side med et BS5609-sertifisert etikettmateriale, for det er ikke-oppløselig og det blekner ikke når det utsettes for vann eller sollys. Værbestandige etiketter fra Avery er BS5609 Section 2-sertifiserte.

 

Hvis det ikke er krav om BS5609 Section 3-sertifisering, kan en standard fargelaser brukes til Avery værbestandige etiketter, hvor det oppnås en veldig god holdbarhet. Kontrollere alltid trykkmaskinenes/skriverens innstillinger for å sikre beste resultat.

Hvis det kreves BS5609 Section 3-sertifisering, må det brukes en spesiell trykkmaskin som oppfyller kravene ifølge sertifiseringen.

Når et farlig kjemikalie merket med en GHS-etikett leveres til en bedrift, må etiketten tas vare på. Hvis kjemikaliene fylles på en annen beholder (f.eks. tank eller sprayflaske), som blir værende i bedriften, kan arbeidsgiveren beslutte at den nye beholderen skal merkes med de samme opplysningene som den originale GHS-etiketten eller sikkerhetsdataarket. Arbeidsgiveren kan også velge et alternativt system, som NFPA eller HMIS til merking. I slike tilfeller er det arbeidsgiverens ansvar at opplysningene i det alternative systemet er i samsvar med GHS-etiketten, og at medarbeiderne er kjent med de fysiske farene og helsefaren.

Hvis en kjemikalie i forbindelse med en arbeidsgang overføres til en annen bærbar beholder og forarbeides av den samme personen, anses det som “omgående bruk” og det er ikke krav om merking av beholderen.

Ja. Også når et farlig stoff fylles på en liten flaske, må selger/forhandler sette på en GHS-etikett direkte på beholderen med det farlige stoffet, hvis det skal transporteres. Merking av den ytre transportemballasjen alene er ikke nok.

Hvis kjemikalieprodusenten kan dokumentere at det ikke er mulig å sette på en etikett (f.eks. en etikett som må foldes eller trekkes ut) med de krevde GHS-opplysningene, må det farlige transportgodset som et minimum vedlegges følgende opplysninger:

 

 • Produktnavn
 • Tilhørende piktogram
 • Navn og telefonnummer til produsenten
 • Signalord
 • En erklæring om at alle opplysninger angående kjemikalien fremgår av beholderens utvendige pakning

Videre må emballasjen oppfylle følgende krav:

 

 • Emballasjen inneholder alle nødvendige GHS-opplysninger og må tas vare på (må ikke rives opp, blekne eller gå i stykker).
 • En oppfordring til at den lille beholderen må oppbevares i emballasjen med komplette GHS-opplysninger.
 • Det må sikres at emballasjen også oppfyller andre gjeldende standarder (f.eks. må emballasjen ikke være brennbar hvis innholdet er lett antennelig).

 

Ja. De værbestandige etikettene fra Avery er perfekte til alle formål hvor lang levetid og ekstra god klebeevne er nødvendig, både inne og ute. De rivefaste etikettene kan brukes i og under vann, og er resistente overfor kjemikalier, slitasje, værpåvirkning, UV-stråler og temperaturpåvirkninger. De kan f.eks. brukes til følgende:

 

 • Farehenvisninger og advarselsskilt
 • Advarselskilt ved sveising
 • Merking på tønner og tanker
 • Klebing på kjøretøy
 • Merking av offshore-utstyr
 • Skilting utendørs

Ja. D.O.T.-etiketter skal som før klebes på transportemballasjens ytterside og oppfylle det amerikanske Department of Transportations (DOT) retningslinjer i 49CFR 172, avsnitt E.

Ifølge OSHA kan både D.O.T.- og GHS-piktogrammer for samme farerisiko oppgis på en etikett. Hvor D.O.T.-diamanten skal vises på emballasje for alle farlige kjemikalier, er det ikke krav om merking med D.O.T.-diamanten på mindre beholdere pakket i større transportemballasje, men derimot er det krav om påføring av GHS-piktogram.

I diagrammet nedenfor kan du se et eksempel på de viktigste elementene på en GHS-etikett:

GHS etiket eksempel

(A) Produktnavn
Produktnavnet skal matche produktidentifikasjonen på SDS.

(B) Signalord
Angir det omtrentlige farenivået.

(C) Faresetning, H-setning
Beskriver farens art.

(D) Piktogrammer
Symboler for varsling av helsefare, fysisk fare og miljøfare.

(E) Identifikasjon av leverandøren
Distributør: navn, adresse, telefonnummer på leverandøren.

(F) Sikkerhetssetninger, P-setninger

GHS og CLP piktogrammer